Traditie

Wicca & Greencraft Wicca

In essentie is Wicca een ervaringsreligie en inwijdingstraditie. Namelijk het ervaren van de wereld en de natuur om je heen, zonder de dualiteit en gelijkwaardigheid van de Godin en de God uit het oog te verliezen. We vereren de “Oude Goden en Godinnen”, de goddelijke energieën die sinds oude tijden vereerd werden. Een bijzondere plaats wordt daarbij ingenomen door wat Wicca’s “de God” en “de Godin” noemen. Met “de God” wordt meestal de Gehoornde Wilde God van de mannelijke krachten in de natuur bedoeld en vaak wordt hij Kernunnos of Karnayna genoemd. Het is de God die we ons voorstellen zoals onze verre voorouders hem afbeeldden in grotschilderingen uit de steentijd. De Godin is zijn metgezel en wordt vaak met Gaia, Isis of Kerridwen aangeduid. De Aarde is haar levend lichaam, de zeeën zijn haar schoot en in de hemel herkennen de Wicca’s haar in de getijden van de Maan. In verschillende Wicca tradities gebruikt men verschillende namen voor “de God” en “de Godin”.
Om deze eenheid en verbinding met het sacrale in de natuur te ervaren, werken Wicca’s dikwijls samen in groepen, die covens worden genoemd. De coven laat ruimte voor individuele en spirituele ontplooiing, maar biedt ook de mogelijkheid om in groep de energieën te bundelen. Door de Natuurkrachten te vereren, zowel binnen als buiten de mens, proberen Wicca’s de essentie van de Natuur, van het Universum en van de eigen psyche te bevatten.

Wicca is geen openbaringsreligie, zoals het Jodendom, Christendom of de Islam. Wicca gaat ervan uit dat er vele paden zijn, die de zoekende mens bewandelt en dat ieders pad heilig is en ieders godsbeeld een deel van de waarheid bevat. Wicca’s stellen zich tot doel om zelf het sacrale mysterie van de natuur te ervaren, zonder door iemand opgelegd te worden hoe je dat moet doen en hoe je dat moet interpreteren. De individuele beoefenaar is uiteindelijk zelf de laatste autoriteit over zijn/haar inzichten, daden en beslissingen. Op ethisch vlak kent Wicca slechts één regel: “Doe wat je wil, zolang het niemand schaadt”. Deze ethische regel legt alle verantwoordelijkheid bij jezelf, om alles wat je doet zorgvuldig te overwegen en niets of niemand, inclusief jezelf schade te berokkenen.
Veel van ons hebben de weg naar Wicca gevonden omdat we er ook het respect en de eerbied voor het goddelijke in de vrouw vonden, iets wat in vele grote wereldreligies ontbreekt. De essentiële plaats en rol van de Godin in de kosmische dans weerspiegelt zich op menselijk vlak in een herbezinning op de betekenis en rol van beide seksen. Deze polariteit tussen het mannelijke en het vrouwelijke, zowel op het goddelijke als op het menselijke vlak en in de gehele natuur om ons heen, werkt inspirerend en bevrijdend zowel op mannen als op vrouwen.

Greencraft Wicca is een tak van de Alexandrian Wicca, ontstaan uit de moedercoven van Hera en Arghuicha. Die moedercoven gaat in rechte lijn terug tot de coven van Maxine en Alex Sanders, stichters van Alexandrian Wicca.  Greencraft is ontstaan vanuit de behoefte om de Alexandrian Traditie verder uit te bouwen, meer te verbinden met de natuur en een structuur op te zetten waarin covens beter met elkaar kunnen samenwerken. Hoewel Greencraft covens autonoom functioneren zijn, wordt samenwerking en wederzijds bezoek sterk aangemoedigd. De Sabbats (jaarfeesten) zijn gelegenheden bij uitstek waarbij verschillende covens en wicca’s elkaar kunnen ontmoeten om die samen te vieren. Ook is er éénmaal per jaar een Greencraft Coven Conventie (GCC) waarbij alle Greencrafts Wicca’s elkaar ontmoeten voor rituelen, workshops en gezellig samenzijn.
Greencraft gebruikt een Keltische Bomenkalender en een eigen Keltische Tarot waarin Bomen, Keltische Runen, Machtsdieren, Planeten, Goden en Godinnen allen hun plaats vinden op de Keltisch geïnspireerde Levensboom. Deze Levensboom is dé basis en het fundament van de Greencraft traditie.

De verschillende Wicca Tradities hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Tot welke traditie een Wicca ook mag behoren, het concept dat het goddelijke zich manifesteert in de Natuur, verenigt hen.

Jaarfeesten & Rituelen

In de Wicca vieren we acht jaarfeesten of seizoensfeesten, die we “Sabbats” noemen.
Vier ervan zijn Zonnefeesten; het zijn de equinoxen waarop dag en nacht even lang zijn, 21 maart en 21 september; en de zonnewendes waarop de dagen ophouden met lengen en opnieuw korter worden en omgekeerd, 21 juni en 21 december.
Deze vier worden de “kleine” Sabbats genoemd:

 • Ostara (21 maart)
 • Litha (21 juni)
 • Mabon (21 september)
 • Yule (21 december)

Drie van deze namen, Ostara, Litha en Yule zijn Saksische namen; de vierde, Mabon, is een Keltische naam.
Veertig dagen na elke “kleine” Sabbat volgt er een “grote”. Deze zijn vernoemd naar vier grote feesten uit de agrarische cyclus waarvoor men meestal de Keltische naam gebruikt:

 • Imbolc – zaaifeest (1 februari)
 • Beltain – bloeifeest (1 mei)
 • Lughnasadh – oogstfeest (1 augustus)
 • Samhain – slachtfeest (1 november)

Wicca’s houden ook rituelen waarin de Maan en de Godin centraal staan. Dit noemen we een Esbat. Velen kiezen ervoor samen te komen op één van de drie nachten van elke maand waarop de Maan vol is. Tijdens deze vieringen wordt vaak aan magisch werk gedaan, waardoor de Kunde van de Wicca in de praktijk omgezet wordt.

De rituelen vinden plaats in een sacrale rituele ruimte die men een “Cirkel” noemt. Deze Cirkel kan zowel in de natuur als in een huiskamer of daarvoor bestemde ruimte gecreëerd worden. Hoewel Sabbats en Esbats plechtige rituele vieringen zijn, is er meestal ook plaats voor feestvreugde en uitbundigheid tijdens het ritueel. Vaak wordt er gezongen en gedanst en meestal is er ook een wat losser onderdeel van het ritueel waarbij er gegeten en gedronken wordt en dat met de Engelse benaming “Cake & Wine” aangeduid wordt. Als het feest voorbij is, wordt de Cirkel verbroken en wordt de ruimte waar de ceremonie plaats vond, weer een gewone, alledaagse plek.

Magie

Wicca’s kiezen voor magisch werk meestal de Esbats. De Esbats zijn verbonden met de Maan. De fasen van de Maan hebben een belangrijke invloed op het magisch werk en de intentie ervan. Zo is de wassende Maan geschikt voor iets wat je wil laten toenemen en de afnemende voor iets wat moet afnemen. De volle Maan geeft aan het werk de meeste “maan-kracht”. Maar iedere maanfase geeft zijn eigen specifieke werking. Wicca’s gebruiken Magie voor verschillende doeleinden: heling en genezing van mensen of van andere onderdelen van de natuur; het helpen van iemand of iets dat hulp of spirituele groei nodig heeft. Daarvoor worden allerlei magische technieken gebruikt, zoals kaarsenmagie, koordenmagie, ceremoniële magie, natuur- en sympathetische magie.

Alle magische handelingen hebben te maken met het bundelen van energie om positieve resultaten te verkrijgen. Er zijn verschillende definities van Magie, maar geen enkele is echt sluitend. Over het algemeen verstaan Wicca’s onder Magie: “De kunst om veranderingen tot stand te brengen in overeenstemming met de wil”. De wil is als het ware de brandstof die nodig is om de machine te laten werken. Magie als “kennis en kunde” houdt in dat er bepaalde psychologische systemen gebruikt worden om resultaten te bereiken. In het algemeen wordt Magie gebruikt om te helen, voor het oplossen van problemen en ter verbetering van de levenskwaliteit. Magie wordt echter niet zomaar te pas en te onpas gebruikt en het ontwikkelen van een magisch “bewustzijn” is essentieel om te kunnen beslissen wanneer magisch werk nuttig of zinloos kan zijn.

Daarnaast hanteren veel Wicca’s de volgende magische wet: “Wat je uitzendt, komt drievoudig naar je terug”. Het doel van deze magische regel is vooral eraan te herinneren, dat men zich bewust moet zijn van de mogelijke gevolgen van het magisch werk en de verantwoordelijk die men daarvoor draagt. Bovendien sluit deze regel direct aan op het ethisch principe “Doe wat je wilt, zolang het niemand schaadt.”

Opleiding & Initiatie bij Greencraft

Opleiding
Greencraft Wicca Traditie biedt de mogelijkheid om opgeleid te worden. Een belangrijke basisvoorwaarde is dat je minstens 18 jaar bent. De opleiding tot Eerste Graad Priester/Priesteres in de Greencraft Wicca Traditie duurt al snel 2 jaar.

Je begint je pad aan als roedi in een coven of opleidingsgroep. Als roedi krijg je maandelijks een les in de geschiedenis van de Wicca, de grondbeginselen en de essentie van de Greencraft Wicca Traditie zowel in esoterisch, spiritueel, als psychologisch aspect. Elke coven of opleidingsgroep kan extra coven-eigen materiaal aanbieden en meditaties en pathworkings toevoegen aan de opleiding, want Wicca is hoe dan ook een “ervaringsreligie” en de covens zijn autonoom. Na de roedie-cursus kunnen geïnteresseerden een neofieteninwijding aanvragen. Na deze inwijding mogen de neofieten de Sabbats bijwonen en wordt er een nieuwe lessenreeks gestart. Na een minimum van één jaar en één dag kan de neofiet om de Eerste Graads -inwijding vragen. Als Eerste Graad Priester/Priesteres kan men ook de Esbats bijwonen. De covenleaders hebben de verantwoordelijkheid om te beslissen of iemand klaar is om ingewijd te worden en zo opgenomen te worden in de coven.

Mocht je belangstelling hebben, kijk dan ook vooral bij de verschillende covens op de website. Voor meer informatie kun je je vragen stellen via het contactformulier.
Na een eerste contactopname zul je uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. De bedoeling hiervan is om elkaar onderling beter te leren kennen. Het is ook voor jou belangrijk om te weten hoe de groep/coven in elkaar zit en wat belangrijk wordt gevonden.

Initiatie
Wicca is een mysteriereligie, wat onder andere inhoudt dat initiaties een centrale plaats innemen. Wil je het pad van de Traditionele Wicca volgen, dan gaat die langs de poort van inwijding. Inwijdingen komen in alle culturen voor om een dramatische overgang te creëren tussen het “oude” leven van de leek, en het “nieuwe” leven van de ingewijde. De Meeste Wicca Tradities kennen drie inwijdingsgraden Alhoewel een inwijding in de eerste plaats te maken heeft met de persoonlijke groei van de kandidaat, worden er in de meeste Tradities ook praktische vereisten gesteld. Ook bij Greencraft nemen initiaties een centrale plaatst in op je persoonlijke ontwikkelingspad.

Het begin van je reis over je eigen ontwikkelingspad begint bij je opleiding aan als roedi. Een roedi bevindt zich in de “buitencirkel” van de coven. Tijdens je roedi periode kies je je Wicca naam, ook wel heksennaam genoemd. Dan word je een kind van de Godin. Tijdens de inwijding word je als kandidaat neofiet meegenomen op een reis, die alleen gekend is door hen die dit pad ook zijn gegaan. Tijdens je initiatie krijg je als neofiet nieuwe inzichten aangeboden die je kunnen helpen op je spirituele zoektocht.
Op deze manier krijgt je als neofiet al een goede indruk van wat een initiatie is, zonder een formele verbintenis aan te gaan met de coven of met het priesterschap. Een neofiet mag vanaf de initiatie deelnemen aan de Sabbats.
Na een verdere opleiding van minstens één jaar en één dag kan de neofiet vragen om een eerste graads-inwijding. Pas na deze inwijding ben je volwaardig lid van de coven en kan je ook de Esbats bijwonen. Na de eerstegraads-inwijding ben je officieel Priester of Priesteres in de Greencraft Wicca traditie.

Opleidingen zijn geen garantie voor opname in een coven. De covenleaders hebben de verantwoordelijkheid om te beslissen of iemand klaar is om ingewijd te worden en zo opgenomen te worden in de “binnencirkel” van de coven.
De tweedegraads initiatie geeft de mogelijkheid om anderen op te leiden en zelf een opleidingsgroep of coven te leiden onder toezicht van zijn of haar derdegraads. Na de derdegraads initiatie is men dan klaar om als Hogepriesteres of Hogepriester volledig autonoom een coven te leiden. Een tweede en derde graad kan men niet vragen, maar wordt aangeboden.

Boomwandelingen

Vanuit meerdere covens organiseert men ook  Boomwandelingen in verschillende regio’s van het land. De ideale ontmoetingsplaats voor leden van verschillende covens en om eens kennis te maken.
Tijdens deze wandelingen wordt telkens een boom belicht waarbij de fysieke, botanische, psychologische en spirituele eigenschappen besproken kunnen worden, via meditatie, visualisatie, het werken met boom-energieën en steenzingen. Meer informatie over de boomwandelingen, regio en data, kun je verkrijgen via het contactformulier.

GreencraftTM Creations vzw

Om een aantal zaken soepel en juridisch correct te laten verlopen werd een vzw opgericht genaamd GreencraftTM Creations vzw.

GreencraftTM Creations vzw zich als doel te waken over het behoud en de verdere ontwikkeling van de Greencraft Wicca traditie. Het behartigen van diverse activiteiten en diensten om de banden tussen de Greencraft covens, opleidingsgroepen en solitairians te versterken en traditie-overschrijdende samenwerking te faciliteren tussen de Greencraft Wicca traditie en diverse spirituele en religieuze groeperingen.

GreencraftTM Creations is een vzw die volgende taken behartigt:

 • Beheer van het les- en werkmateriaal van de Greencraft Wicca traditie.
 • Beheer en creatie van diverse publicaties, waaronder de Greencraft Tarot (kaartenset en boek), het Bomenboek, een Labyrint boekje, een informatiebrochure e.a..
 • Ontwerp en beheer van promotiematerialen, zoals bv. diverse T-shirts.
 • Organisatie van diverse evenementen, zoals bv. de Greencraft Coven Convention, de Greencraft Summer Circle, de Greencraft Winter Circle, het Greencraft Covenleadersweekend.
 • Beheer van een informatieve website.
 • Functioneren als contactorgaan voor geïnteresseerden en centraal contactpunt voor Greencraft Wiccans.

De Greencraft covens werken allen autonoom en de Greencraft Wicca traditie kent geen coördinerende overkoepelende structuur. Maar, om zich een Greencraft coven of opleidingsgroep te mogen noemen, moet men een licentie verkrijgen. Het beheer van deze licenties werd door de stichter van de traditie in handen gegeven van GreencraftTM Creations vzw.